Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir

*En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,

*Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ait, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,

*En fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar,

Teknoyatırım programından istifade edebilirler.

Geri ödemesiz desteklerdir.

*Makine ve Teçhizat Desteği

*Kredi Faiz Desteği

*İşletme Gideri Desteği

Programa başvuru yapılabilecek öncelikli teknoloji alanları Bakanlık tarafından ilan edilir.

Programa yılda bir veya birden fazla dönemde bütçe imkanları dahilinde başvuru alınabilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

*Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),

*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,

*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

*Büyük işletmeler, makine ve teçhizat desteğinden,

*Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz desteklerinden,

*Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler

*Büyük işletmelerde; 2 milyon TL

*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL

*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

*Ana makine ve teçhizat bedelleri

*Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri

*Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri

*Montaj giderleri *Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

*Proje Başvurusu

*Ön Değerlendirme

*Değerlendirme

*Sözleşme

*İzleme

*Sonuçlandırma

*Desteğin Ödenmesi

Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Sonrasında, yerinde ziyaretler yoluyla ön inceleme aşaması tamamlanır ve başvuru, Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır.Karar, başvuru sahibi işletmeye 10 iş günü içerisinde e-posta ve yazı ile bildirilir.

Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme arasında yapılan sözleşme tarihi itibariyle başlar. Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde sözleşmesi yapılmayan yatırım projeleri iptal edilmiş sayılır.

Teknolojik ürünün üretimine yönelik diğer kamu kaynaklarından alınmış olan geri ödemesiz destekler Bakanlık tarafından verilecek destek tutarından düşülür.

Yatırımını tamamlayan işletme, “Sonuç Raporu”nu hazırlayarak Bakanlığa sunar. Yatırım harcamalarının yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesini takiben Bakanlık tarafından “Tamamlama Belgesi” düzenlenir ve işletmeye, gerçekleşen ve onaylanan harcamalar üzerinden hesaplanan destek ödemesi yapılır. İşletme ayrıca, yatırımın tamamlanmasının ardından 5 yıl süresince yıllık olarak “Gelişme Raporu” hazırlayarak Bakanlığa sunar

*Makina ve Teçhizat Destek unsurunda; Bakanlık tarafından “Tamamlama Belgesi” düzenlenen işletmeye, yatırım harcamaları üzerinden destek ödemesi yapılır.

*Kredi Faiz Destek unsurunda; aracı kurumlar ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek destek faiz puanı esas alınarak kredi faiz desteği ödemesi yapılır.

*İşletme Gideri Destek unsurunda; giderlerin belgelendirilmesi kaydıyla bir defada ödeme yapılır

Makine ve Teçhizat Destek unsurunda, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde avans niteliğinde ön ödeme sağlanabilir:

*Ön ödeme için bankalardan teminat mektubu ya da Kredi Garanti Fonu'ndan kefalet mektubu istenir.

*Mektup, en az talep edilen ön ödeme tutarında ve en az sözleşme bitiş tarihinden 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.

*Mektubun tutarı sözleşmede belirtilen makine ve teçhizat destek üst limitini geçemez, ön ödeme tutarı ise aynı limitin %50'sini geçemez.

Yatırım kredisinin vadesi en az 1 yıldır. Desteklenecek faiz oranı ise her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

İşletme Gideri Destekleri; kira gideri, enerji gideri ve personel gideridir. Belgelenmesi kaydıyla bu giderlerin her biri için maksimum %75 oranında destek sağlanır.